Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

STOP dla nielegalnego poboru wody.

Białogard, 28.03. 2017 r.,

 

STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

 

Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowują Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie w wyniku nielegalnego poboru wody zmusza do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska.

W związku z ograniczeniem strat w wyprodukowanej wodzie na terenie ośmiu gmin, na których Spółka świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków realizowana jest po raz kolejny akcja „Stop dla Nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków”.


Założeniem w/w akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach.

 

Faktem jest że, im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków, ponieważ kalkulacja stawki opłat musi uwzględniać straty w sieci. W efekcie, uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu. Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej Spółki.

W związku z tym od kwietnia 2017 roku  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie  prowadzi akcję wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

 

Podkreślić należy, że prowadzone działania kontrolne to nie kolejna doraźna akcja. Czynności sprawdzające będą wykonywane bezustannie i nieprzerwanie przez pracowników Spółki, także po to, by wykrywać drobne uszkodzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, trudne do zlokalizowania w inny sposób.

 

W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa, ponieważ odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.


Prowadzona akcja powinna przynieść dwutorowe efekty; po pierwsze: likwidację nieopomiarowanych przyłączy, a po drugie: zmniejszenie wycieków z uszkodzonych przewodów sieci.

 

Zamiarem akcji jest kontrolowanie Odbiorców w sposób ciągły i systematyczny, by wykluczyć wszelkie nieprawidłowości.

 

W przypadku wykazania jakichkolwiek podejrzanych praktyk osoby, firmy, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków powinni liczyć się z dotkliwymi karami.

Podstawa prawna kontroli i sankcje za nielegalne pobieranie wody i odprowadzanie ścieków:

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

 

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:

 

1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art. 6 ust. 1 tak stanowi.

 

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.


 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

 

1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. 

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.